Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Met het ANLb worden leefgebieden van kwetsbare agrarische diersoorten in stand gehouden en waar mogelijk met elkaar verbonden. 
De opzet van ANLb is dat agrarische leefgebieden van (dier)soorten van internationaal belang worden beheerd op een manier die natuurwinst oplevert. Europese subsidies zijn hiervoor beschikbaar. Voor het verkrijgen en behouden van deze subsidies zijn voorwaarden gesteld, waaronder monitoring van doelsoorten.
Dit zijn de soorten waarvoor Nederland middels de Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn een internationale verplichting heeft om de “staat van instandhouding” van deze soorten te bewaken of verbeteren.
Collectieven die aanspraak maken op de subsidie voor ANLb zoals particuliere natuurbeheerders of agrariërs zijn verantwoordelijk voor de beheermonitoring. Het gaat onder meer om veldinventarisaties om te bepalen of het gevoerde beheer tot de gewenste resultaten leidt. 

Elsken Ecologie kan u helpen bij de inventarisaties en monitoring voor uw subsidie. Wij hebben de kennis en ervaring om voor de verschillende habitat- en vogelrichtlijnsoorten inventarisaties en monitoringen uit te voeren. Dit doen wij werkend vanaf Terschelling Provincie Fryslân.