Soort management plan, SMP

De wet natuurbescherming (Wnb) regelt in Nederland de bescherming van planten en dieren. Daaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen welke hun beschermde verblijven veelal in gebouwen hebben waardoor deze soorten bij sloop-, renovatie- en/of verduurzaamingswerkzaamheden in het geding komen.
Momenteel wordt nog veel per project afzonderlijk onderzoek gedaan naar deze soorten. Waarna, indien ze aanwezig blijken, een ontheffing bij het bevoegd gezag, meestal de provincie, moet worden aangevraagd. Een langdurend en kostbaar traject.
Een soort management plan (SMP) kan uitkomst bieden. Voor een heel gebied, bijvoorbeeld een gemeente, wordt een gebiedsdekkend onderzoek gedaan waarna een ontheffing voor meerdere jaren kan worden aangevraagd. Zo wordt inzichtelijk waar de beschermde soorten zitten en kan indien nodig makkelijker worden gecompenseerd en ontheffing worden aangevraagd. Ook de dieren profiteren hiervan omdat de lokale staat van instandhouding per soort inzichtelijk wordt.

Woningcorporaties, particulieren en bedrijven kunnen met een soort management plan van de gemeente onder het SMP werken. Zo ontstaat een prettig en pro-actief vestigingsklimaat en zijn beschermde soorten beter beschermd.