Natuurtoets

Indien een ecologische Quickscan de aanwezigheid van beschermde soorten niet kan uitsluiten is verder onderzoek nodig. Een zogeheten natuurtoets. Voor verschillende beschermde soorten zijn protocollen voor onderzoek opgesteld waarin stat beschreven wanneer er onderzoek gedaan kan worden en hoeveel inspanning er moet worden geleverd.
Een natuurtoets geeft daarmee uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van beschermde soorten.
EcoloogTerschelling heeft ruime ervaring met deze natuurtoetsen en kan inzichtelijk maken welke effecten er voor beschermde soorten zijn te verwachten en derhalve of een ontheffing noodzakelijk is. 

Elsken Ecologie Terschelling is bekend met de ecologie van door de wet Natuurbescherming beschermde soorten (op de waddeneilanden en in Provincie Fryslân) en heeft de expertise, middelen en apparatuur in eigen beheer om een passend onderzoek voor u uit te voeren.