SNL monitoring

Provincies, waaronder Provincie Fryslân, verlenen subsidie voor ontwikkeling en beheer van het Natuurnetwerk Nederland (voormalig Ecologische Hoofdstructuur): het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het SNL is bedoeld voor het behoud en de verbetering van de natuur- en landschapskwaliteit in Nederland.

De uitvoering van het natuurbeleid en –beheer dient onderzocht te worden om te weten of de afgesproken doelen ook gehaald en zo nodig bijgesteld moeten worden. Per beheertype is een aantal kwaliteitsindicatoren gekozen. Deze kwalificerende soorten vormen de basis waarop de kwaliteit van het beheertype wordt bepaald.

Dit protocol behelst het meten en beoordelen van de kwaliteit van natuurtypen binnen de subsidieregeling. In dit protocol worden voornamelijk vaatplanten, dagvlinders en vogels gemonitord en enkele soorten van andere soortgroepen, plus aanwezige Rode Lijstsoorten.
Elsken Ecologie Terschelling kan de soortgerichte inventarisaties verrichten welke nodig zijn voor hetuitsluiten of aantonen van doelsoorten van het SNL subsidie stelsel.